Loading...
Copyright2018-08-08T10:22:02+00:00

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).  

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.